Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 40% mệnh giá/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) bắt đầu từ ngày 04/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện sở hữu 24 cổ phiếu VNM sẽ được nhận (24*1/5)=4.80 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ phát sinh 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC). Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.