Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015

- Lý do và mục đích:            Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:                    20%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện:   

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam từ ngày 26/06/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.