Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kinh doanh năm 2016.
+     Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
+     Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Quyết định công ty kiểm toán năm 2016.
+     Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
+     Các vấn đề khác có liên quan.
Nội dung tài liệu Đại hội sẽ được đăng lên website www.vinalinklogistics.com của Công ty trước ngày 07/04/2016.

b. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

   Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
   Ngày thanh toán: 15/04/2016
   Địa điểm thực hiện:
 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Vinalink: Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM bắt đầu từ ngày 15/04/2016 (đối với cổ đông chưa có tài khoản cá nhân) hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.