Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2015

- Lý do và mục đích:            Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm sinh hoạt CNV Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7.

- Nội dung họp:              

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014, báo cáo HĐQT, BKS về tình hình hoạt động 2014.

+ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.