Công ty Cổ phần Thủy Hải sản Việt Nhật (VNH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 18/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Lô A số 59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM.

- Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo năm 2015: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo HĐQT và Ban kiểm soát.
+     Thông qua các chỉ tiêu, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán.
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.