Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể theo thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Được thông báo cụ thể theo thư mời họp gửi đến các cổ đông
Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2015, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.