Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1.     Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.212.214 cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu là 123*10%=12,3 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 12 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Tổng Công ty, địa chỉ số 344 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.      Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

-     Mã quyền mua: MIRVNE151

-     Mã ISIN quyền mua: VNMIRVNE1510

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 16/10/2015; Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 18/11/2015)

-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 12.424.428 cổ phiếu

-     Giá phát hành: 10.000 đồng

-     Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết cổ phiếu phát hành thêm, Hội đồng Quản trị cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người mua được Hội đồng Quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua, vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được mua 123*20%=24,6 cổ phiếu và sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A chỉ được mua 24 cổ phiếu.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày  16/10/2015 đến ngày 09/11/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/10/2015 đến ngày 13/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại văn phòng Tổng Công ty, địa chỉ số 344 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.