Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.