Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và các vấn đề khác liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.