Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền; Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2015 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Đà Nẵng (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau thư mời họp)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)

2, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3, Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu. Ông A sẽ nhận được: (105x5/100) = 5,25 cổ phiếu. Như vậy 0,25 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, ông A nhận được 5 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO và  xuất trình chứng minh nhân dân.

4, Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Mã quyền mua: MIRVMI151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRVMI1517

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.700.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không được phân phối hết của các cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (10.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001x1/2) = 500,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị. Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/05/2015 đến ngày 08/06/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/05/2015 đến ngày 12/06/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.