Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015;
+ Phương hướng hoạt động 2016;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.