CTCP Y Dược Phẩm VIMEDIMEX (VMD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp:

+  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
+  Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán;
+  Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+  Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+  Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.