Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.
+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015.
+ Báo cáo chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
+ Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2015.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc điều hành.
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.
+ Trình đại hội thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.