CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long: Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung họp:

+ Thông qua đề án tái cấu trúc Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.