CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h00 Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn AURORA - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

- Nội dung họp:

-     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2016 – 2018
-     Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015
Các Tờ trình Đại hội cổ  đông phê duyệt:
·     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
·     Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015
·     Phân phối lợi nhuận 2015, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
·     Kế hoạch kinh doanh 2016-2018
·     Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
·     Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phần bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ các dự án của công ty vào thời điểm thích hợp.
·     Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị  xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
·     Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị  thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2016
·     Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
-     Một số nội dung khác

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.