Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu; Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2014 dự kiến chi trả cho cổ đông. Giá mua lại là 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

+ Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.121 cổ phiếu với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 100:15) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 1.121 x 15/100 = 168,15 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 168 cổ phiếu. Số tiền công ty mua lại phần lẻ phát sinh của cổ đông A là 10.000 x 0,15= 1.500 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

3, Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 9.900 : 1.615 (Người sở hữu 9.900 cổ phiếu được nhận 1.615 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn hiện có. Giá mua lại là 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

+ Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.121 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 9.900 : 1.615 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 1.121 x 1.615/9.900 = 182,8702 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 182 cổ phiếu. Số tiền công ty mua lại phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 10.000 x 0,8702 = 8.702 đồng.

 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và  xuất trình chứng minh nhân dân.

4, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRVIT151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRVIT1510

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 99:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 99 quyền được mua 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, tổng số cổ phần lẻ phát sinh sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) và số cổ phần lẻ phát sinh sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) và số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bán tiếp cho các cổ đông và các nhà đầu tư có nhu cầu, nhưng với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu ( không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.121 cổ phiếu sẽ được hưởng 1.121 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (1.121 x 20)/99 = 226,46 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 226 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 06/07/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 10/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.