Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO (VIE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau:

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hơp với Luật doanh nghiệp 2015;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.