Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO (VIE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.