Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thứ bảy, ngày 20/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trường Việt Mỹ (VA Schools) – 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+  Báo cáo HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2015;

+ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết qủa thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014;

+ Thông qua các nội dung liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.