Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam (VHG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích:  Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVHG151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRVHG1516

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 75.000.000 cổ phần

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Tổng số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.056 cổ phiếu VHG, sẽ được nhận 1.056 quyền mua, và sẽ được mua 1.056 cổ phiếu VHG mới

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 30/06/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 03/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam, địa chỉ tại Thôn Phú Son, xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.