Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam (VHG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+     Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát.
+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.