Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam (VHG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2015

- Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.