Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 09A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị  năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016;
+ Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.