Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tại Hội trường Công ty cổ phần  ống thép Việt Đức VGPIPE – KCN Bình Xuyên, xã  Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch năm 2016;
+ Trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
+ Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Chia cổ tức năm 2015
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
+ Đề xuất  phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
+ Và một số vấn đề liên quan khác cho năm hoạt động 2016

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.