CTCP Cảng Rau Quả (VGP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2015

- Lý do và mục đích: Ứng cổ tức bằng tiền mặt lần II năm 2014 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

I/ Ứng cổ tức bằng tiền mặt lần II năm 2014

- Tỷ lệ cổ tức: 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 12/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả vào các ngày làm việc từ 8h30 đến 16h kể từ ngày 12/05/2015, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

II/ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐH: Dự kiến 28/05/2015, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức ĐH: Trụ sở Công ty, số 1 Nguyễn Văn Qùy, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM.

- Nội dung ĐH:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh 2014. Kế hoạch kinh doanh 2015, phân phối lợi nhuận và trích qũy 2014.

+ Báo cáo kiểm toán năm 2014.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.