CTCP Cảng Rau Quả (VGP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2016 (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 1 Nguyễn Văn Qùy, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, phân phối lợi nhuận và trích qũy 2015.
+ Kế hoạch kinh doanh 2016
+ Báo cáo kiểm toán năm 2015.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.