Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1/Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Nội dung họp:
-  Báo cáo KQ SXKD năm 2015, kế hoạch 2016 của Tổng Giám đốc.
-  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng chiến lược 2016.
-  Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
-  Các nội dung khác.
2/Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:
-  Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
-  Ngày thanh toán: 20/05/2016
-  Địa điểm thực hiện:  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến (đối với cổ đông là CB-CNV của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến) và Công ty TNHH chứng khoán ACB (đối với cổ đông bên ngoài) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/05/016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.