Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (VFR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:12/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để thay thế các thành viên có đơn từ nhiệm;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.