Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ  sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm không vượt quá số lượng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 12.500 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 3:1, số cổ phiếu được nhận thêm: 12.500*1/3=4.166,66. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông sẽ được nhận 4.166 cổ phiếu, phần lẻ 0,66 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để ghi nhận cổ phiếu thưởng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.