Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+     Thông qua Báo cáo công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2015;
+     Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+     Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
+     Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
+     Thông qua thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và kiến nghị mức thù lao năm 2016;
+     Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.