Công Ty Cổ Phần Vinafco (VFC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco số 838 Bạch Đằng
 – Phường Thanh Lương – Quận Hai Bà Trưng–TP Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT/BKS;
+ Thông qua mức trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua ngân sách chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến chi năm 2016;
+ Miễn nhiệm/Bầu thành viên HĐQT;
+ Miễn nhiệm/Bầu thành viên BKS;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.