Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/8/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/08/2016

Lý do và mục đích : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện       :  1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 15/09/2016
- Địa điểm thực hiện: Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện MÊCA VNECO, địa chỉ: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
+ Thông qua việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng Khách sạn Xanh MÊCA, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
+ Thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
+ Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
+ ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.