Công ty cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/05/2016

- Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:                1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Cao Nguyên – Buôn Ma Thuột – tỉnh Đăk Lăk
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.