Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 (VE3- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

 Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:     1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty;
+ Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát công ty năm 2015;
+ Thông qua các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.