Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 07/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tại Trụ sở Công ty số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và lợi nhuận, các quỹ, cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.