Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây (VDT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q I, TP. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế  hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán độc lập;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+ Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.