Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt (VDS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 22/10/2015

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Sẽ được thông báo sau

- Nội dung tổ chức Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015;

+ Thông qua các tờ trình:

* Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016;

* Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ  2012 – 2016;

( Tờ trình hủy phương án phát hành riêng lẻ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/4/2015 và thông qua nội dung phương án phát hành mới; 

* Và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.