Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt (VDS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.