CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/05/2015.

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Đà Lạt (Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp:

     * Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;

     * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;

     * Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động kinh doanh năm 2014;

     * Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

     * Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

     * Và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.