Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (VCX - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Trụ sở: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2015, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.