Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (VCW – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3/2015 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giáy mời tham dự)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Xóm Vật Lại – xã Phú Minh – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và phê duyệt phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016;
+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán  độc lập năm 2016;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ;
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.