Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 04/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Các vấn đề khác.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Vicostone – KCNC Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội ( vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.