Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.