Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự  kiến tháng 3 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán;
+ Báo cáo về việc trả thù lao cho Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.