Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 08h00 sáng ngày 22/04/2016 (Thứ 6)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về  việc phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt  động quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2015;
+ Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty;
+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.