Công ty cổ phần Vinaconex 25 (VCC - HNX )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo của HĐQT năm 2015, chương trình hành động năm 2016;
+ Báo cáo của BKS năm 2015, kế  hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn  đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH nhân dịp tết Bích thân 2016;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2015;
+ Báo cáo về  việc không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ  từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong năm 2015; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện phương án tăn vốn điều lệ từ  60 tỷ đồng trong quý II/2016.    

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.