CTCP Thép Biên Hòa (VCA - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thép Biên Hoà (VICASA)
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán độc lập;
+  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+  Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
+  Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
+  Các vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.