Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vinaconex 6 - Tầng 5 – Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát  trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.