Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 (VC5 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/02/2016

- Địa điểm thực hiện: ầng 5 Trụ sở  CTCP VIMECO – Lô E9, Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị mới;
+ Miễn nhiệm Ban kiểm soát và bầu Ban kiểm soát mới;
+ Thông qua điều lệ CTCP Xây dựng Số 5 theo Luật doanh nghiệp năm 2014

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.