Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1,5 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A sở hữu 670 cổ phiếu, ông A sẽ nhận được: (670 x 1,5/10) = 100,5 cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, ông A nhận được 100 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần VT Vạn Xuân và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Mã quyền mua: MIRVAT151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRVAT1518

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 21/09/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 20/10/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.830.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 2:5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 05 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được phân phối hết của các cổ đông sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (10.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.+ Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (101 x 5)/2 = 252,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị. Ông A được quyền mua thêm 252 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 12/10/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 15/10/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.